Algemene Voorwaarden – Vivianne Kroone | Mailbox Master 


KVK Vivianne Kroone onder nummer 59322896


1.    Toepasselijkheid


1.1    In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “Mailbox Master” ook de rechtspersoon ‘Vivianne Kroone’. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Mailbox Master en een klant waarop Mailbox Master deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2    In deze algemene voorwaarden wordt het volgende met “klant” bedoeld: een rechtspersoon dan wel natuurlijk persoon (al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf), die een dienst en/of product van Mailbox Master wil afnemen of heeft afgenomen en waarmee een overeenkomst wordt of is afgesloten, of aan wie een offerte wordt verstrekt.

1.3    Afwijkingen van zijn deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Mailbox Master. 

1.4    In geval één of meerdere van deze algemene voorwaarden nietig worden verklaard, blijven de overeenkomst en deze algemene voorwaarden, met uitzondering van de nietige bepalingen, van kracht.


2.    Aanbiedingen en aanvaarding


2.1    Een overeenkomst tussen klant en Mailbox Master komt tot stand nadat de klant zich schriftelijk heeft aangemeld voor een opleiding of training of als Mailbox Master een schriftelijke offerte heeft uitgebracht en de klant deze schriftelijk heeft aanvaard of een trainingsdatum heeft vastgelegd. In het geval van ‘open inschrijvingen’ komt de overeenkomst tot stand na het inschrijven via het dienstdoende inschrijfkanaal van de training.   

2.2    Voor deelname aan uitgebreidere of jaaropleidingen vinden intakes plaats. Na het invullen van het deelnameformulier op de site volgt een telefonische intake die beiden met goed resultaat afgesloten dienen te zijn, alvorens de deelnemer een definitieve inschrijving ontvangt. 

2.3    Mondelinge toezeggingen verbinden ons slechts nadat Mailbox Master deze mondelinge toezegging schriftelijk heeft bevestigd.

2.4    De door Mailbox Master gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen. Mailbox Master is aan de offerte gebonden indien de klant de aanvaarding hiervan schriftelijk binnen 30 dagen bevestigd of een trainingsdatum heeft geboekt op basis van de offerte, tenzij anders aangegeven. 

2.5    Alle offertes zijn gebaseerd op gegevens waarop Mailbox Master beschikt op het moment van uitbrengen.

2.6    Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop Mailbox Master zich heeft gebaseerd op het uitbrengen van bedoelde aanbieding, offerte of overeenkomst, dan zijn beide partijen bevoegd deze verwijzingen te verwerken in de uitvoering van de overeenkomst dan wel de prijzen aan te passen. 

2.7    Na het aanvaarden van een offerte geldt de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen op een door Mailbox Master opleiding of training.


3.    Uitvoering van 


3.1    Opleidingen en trainingen die onder verantwoordelijk van Mailbox Master worden uitgevoerd, zullen naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd worden.

3.2    Een opleiding of training wordt uitgevoerd onder naam en verantwoordelijkheid van Mailbox Master.

3.3    Wijzigingen in de opleiding of training worden alleen gedaan indien dit bijdraagt aan het leerproces van de deelnemers. Hiervoor wordt geen meerprijs in rekening gebracht. 

3.4    Mailbox Master heeft het recht om bij minder deelnemers de trainingslocatie te wijzigen. 

3.5    Indien de opleiding of training i.v.m. de Coronamaatregelen niet op een trainingslocatie kan plaatsvinden, behoudt Mailbox Master het recht de opleidingsvorm van de training te wijzingen naar een online variant. 


4.    Geheimhouding


4.1     Beide partijen zijn verplicht tot de geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bronnen hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. In geval van beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, blijven de bedoelde geheimhoudingsplichten in stand. 5.    Communicatie


5.1     Vragen zullen binnen een week beantwoord worden. Mocht een brief of e-mail langere verwerkingstijd vragen, zal Mailbox Master de klant binnen een week een bericht sturen en een indicatie geven wanneer deze antwoord kan verwachten.

5.2      Mailbox Master is bereikbaar per e-mail op info@mailboxmaster.nl voor vragen. Tevens kan een telefonische afspraak gemaakt worden.


6.    Prijzen en betaling


6.1    Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en nadrukkelijk vermeld, zijn alle prijzen excl. BTW en luiden de prijzen in EURO’s. 

6.2    Betaling van de factuur dient plaats te vinden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Betaling geschiedt door storting of overmaking op een Mailbox Master aangewezen bankrekening. 

6.3    In overleg met Mailbox Master kan een gespreide betalingsregeling getroffen worden. 

6.4    Na het verstrijken van de termijn, is de klant rechtswege in verzuim tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. De klant is alsdan een rente verschuldigd van € 40,- bovenop het verschuldigde bedrag.


7.    Eigendomsrecht en auteursrecht


7.1    Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de Website en andere diensten, en met betrekking tot alles wat Vivianne Kroone en/of Mailbox Master ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen software, kennisprogramma’s, teksten, designs, video’s en afbeeldingen, komen toe aan Mailbox Master.

7.2    Het eigendomsrecht op de door Mailbox Master uitgegeven opleidingsmateriaal berust bij Mailbox Master, tenzij een ander auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Mailbox Master zal door de klant geen gegevens uit of gedeelten worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook vermenigvuldigd. 


8.    Annulering en verplaatsing


8.1     Annulering voor aanvang van de eerste opleidings- of trainingsdag door de klant van de overeengekomen opleiding of training geschiedt per e-mail via info@mailboxmaster.nl. 

8.2    Annulering van de training door de klant of deelnemer is zonder enige consequenties mogelijk tot 30 kalenderdagen voor aanvang van de vastgestelde (start)datum. Bij annulering tussen 7 en 30 kalenderdagen voor aanvang wordt 50% van de genoemde kosten in rekening gebracht, bij annulering binnen 7 kalenderdagen voor aanvang wordt 100% van de genoemde kosten in rekening gebracht. 

8.3    Bij voortijdig beëindiging van training is restitutie van inschrijfgeld niet mogelijk. Bij voortijdige beëindiging van een opleiding treden Mailbox Master en de klant in overleg met elkaar over het later voorzetten van de opleiding. 

8.4    Bij het volgen van opleidings- of trainingsdagen gegeven door Mailbox Master is een 100% goed garantie van toepassing. Dit houdt in dat wanneer jij niet blij bent met hetgeen je ontvangen of gevolgd hebt, Mailbox Master altijd tot een oplossing komt waar jij 100% van wordt. Laat het ons weten via info@mailboxmaster.nl. Graag het telefoonnummer erbij vermelden.

8.5    Indien de training in geval van overmacht aan de kant van Mailbox Master niet verzorgd kan worden op de vastgestelde datum, wordt in onderling overleg een nieuwe datum vastgesteld. Alle overige afspraken blijven daarbij van kracht. Mailbox Master kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade en kosten die met de datumwijziging gemoeid zijn.

8.6     Indien Mailbox Master bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Mailbox Master gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.


9.    Aansprakelijkheid


9.1    Iedere aansprakelijkheid van Mailbox Master uit de overeenkomst met de klant is beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Mailbox Master wordt uitbetaald. 

9.2    Iedere aansprakelijkheid van Mailbox Master voor tekortkomingen van derden, die tevens betrokken zijn of waren bij de uitvoering van de overeenkomst tussen Mailbox Master en klant, wordt uitgesloten, behoudens deze tekortkoming voortvloeit uit opzet of bewuste roekeloosheid van Mailbox Master.


10.    Klachtenregeling


10.1    Mocht je een klacht hebben, dan ontvang je binnen één week reactie. We proberen de klacht eerst te verhelpen met de direct betrokkenen. Indien dit niet direct mogelijk is, zal Mailbox Master contact opnemen en nadere afspraken maken over de afhandeling. Uiteraard kun je hierbij rekenen op vertrouwelijkheid onzerzijds.  

10.2    Mailbox Master zal alle moeite doen om samen het probleem op te lossen. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan wordt een onafhankelijke derde ingeschakeld. Die derde partij kan een gezamenlijk te kiezen mediator zijn. De uitspraak van deze derde is dan bindend. Klachten worden geregistreerd en drie jaar bewaard. 


11.    Verwerking persoonsgegevens


11.1 De klant gaat ermee akkoord dat (persoons)gegevens die de klant aan Mailbox Master verstrekt, zoals (werk)adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen, worden verwerkt in de administratie van Mailbox Master. Deze gegevens kunnen gebruikt worden ten behoeve van  de klantenadministratie, facturatie, toezending van informatie van opleidingen en trainingen en daaraan gerelateerde producten en/of diensten. 

11.2 De klant heeft ten alle tijde het recht om de toestemming of een deel van de toestemming tot het verwerken van (persoons)gegevens digitaal in te trekken. Dit kan door een e-mail te sturen naar: info@mailboxmaster.nl. De klant en Mailbox Master zullen zich houden aan de op grond van de Europese Privacy Vordering voor ieder partij bestaande verplichtingen. Raadpleeg onze privacy statement voor meer specifieke informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens.


12    Geschillen en toepasselijk recht


12.1    Op rechtsverhouding tussen Mailbox Master en klant is het Nederlands recht van toepassing. 

Alle eventuele geschillen zullen in eerste aanleg worden beslecht door een bevoegde Nederlandse rechter. 


13    Overige zaken

13.1    Op de diensten afgenomen via Conclusion Learning Center zijn de algemene voorwaarden van toepassing die reeds tussen de klant en Conclusion Learning Center zijn afgesproken.